Сайт учителя начальных классов
.
Информатикадан 11-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Информатикадан 11-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Информатикадан 11-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Тақырыбы: Сынақ жұмысы

Сабақ мақсаты: Оқушылардың өткен тақырыптар бойынша білімдерін тексеру.  Қайталуа арқылы өткен тақырыптарды еске түсіру, білімдерін жаңарту.

Жеке жұмыстануға тәрбиелеу.

Сабақ көрнекілігі:  Тест програмасы

Сабақ әдісі: Компьютер көмегімен оқушылардан тест алу

Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі Тест жұмысын жүргізу Оқушылардың жұмысын бағалу, бағаларын журналға түсіруиҮйге тапсырма

Сабақты қорытындылау

Тест сұрақтары.

1Жалпы желіге қашықтықтағы компьютерлер немесе жергілікті желілер біріктірілсе онда мұндай құрылымды қалай атайды?

 1. A) Жалпы желі B) Жергілікті желі C) Жергілікті пошта                         D) Территориялық желі

2Компьютерлік сынып басқа мектептің компьютерлік сыныбымен байланысқан болса, онда желіге қосылған барлықкомпьютерлерді көру үшін қандай белгішені пайдалану керек?

 1. A) Вся сеть B) Менің компьютерім C) желілік орта                  D) корзина

3Кең тараған деректер қоймасын басқару жүйесі:

 1. A) MS Access B) MS Excel C) MS Front Page

4Топологиядегеніміз:

 1. A) Коммутаторменсигналдарғажіберілетінкүшейткіштіңқызметінорындайды
 2. B) Желідесымарқылыбіріктірілетінсхемалардыидентификацияжасайды
 3. C) Берілгенадресбойыншажекепакеттердіалуүшінжауапкершілікжүктеледі
 4. D) Тізбектікнемесепараллельдікпорттарарқылыкомпьютерлердібайланыстыруғамүмкіндікбередіжәнеарнайыжелілікадаптерлердіқажететпейді

5ТСхаттамасыдегеніміз

 1. A) Қызметтікақпараттарқұрамынаенетінбастапқыхабарламалардыбірнешепакеттергебөліпжәберудіұйымдасыруғанегізделгенхаттама
 2. B) Интернеттежаңалықтарменпоштажұмысынұйымдастыруғанегізделгенхаттама
 3. C) Сұхбаттасуды ұйымдастыру мен синхронизация жасау
 4. D) Берілген адрес бойынша жеке пакеттерді алу үшін жауапкершілік жүктеледі

 

6Хаттама бөлінеді:

 1. A) Браузерлер, серверлер B) Домендік жүйе, аймақтық
 2. C) Базалық, қолданбалы D) Қолданбалы хаттама, домендік жүйе

7Компьютерлік желіге сипаттама бер:

 1. A) Компьютерлік желі - бірнеше ұқсас амалдарды қолдануға негізделген бірнеше компьютерлер
 2. B) Міндетті түрде сервердің бар болуы C) Бір-бірімен тікелей жалғанған компьютерлер
 3. D) Компьютерлік желі - түрлі ресурстарда бір-бірімен тізбектей жалғанған компьютерлерді бірігіп қолдануға мүмкіндік беретін компьютерлер тобы

8Желілік принтерге қосылу үшін....

 1. A) Пуск --- Настройка----Принтеры B) Пуск -Настройка-Принтеры-шебер нұсқауын орындау
 2. C) Пуск -Настройка-Принтеры-Установка принтера - шебер нұсқауын орындау
 3. D) Пуск--- Настройка-----Установка принтера

9Жалпы мағынадағы «деректер қоймасы» термині:

 1. A) жинақтау кестесінің көмегімен іске асырылады B) ақпараттың жылдам ізделуі
 2. C) белгілі бір нышандарына байланысты біріккен ақпараттық кез келген жиыны

10Желілік деңгей  (жергілікті желідегі):

 1. A) желіаралық өзара әрекеттесу үшін қолданылады B) маршрутизация принципі
 2. C) желіаралық өзара әрекеттесу үшін қолданылады; мағынасыз маршрутизация D) кездейсоқ өту

 

11Деректер қоймасының негізгі белгісі:

 1. A) кесте көмегімен іске асырылады B) ондағы ақпараттың жылдам ізделуі C) тек компьютерлерге қатысты қолданылады

12Түрлі желідегі абоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз ету міндеті

 1. A) Көпір B) Маршрутизатор C) Шлюз              D) Қайталағыш

13Дүние жүзі бойынша таратылған желілер

 1. A) Жергілікті пошта B) Жергілікті желі C) Территориялық желі                  D) Жалпы желі

14Электрондық пошта ағылшынша қысқартылып жазылуы

 1. A) mail B) E-mail C) E –ml                               D) E-mail.ru

15Әртүрліресурстардыбірігіппайдалануүшінбір -біріменжалғастырылғанкомпьютерлертобы

 1. A) Жалпыжелі B) Жергіліктіпошта C) Жергілікті желі                             D) Компьютерлік желі

 

 

 

16Мыналардың қайсысы ОЖ-лер болып табылады?

 1. A) MS DOS, UNIX, Windows 7, Windows XP B) MS Excel, Windows Paint, WordArt
 2. C) Блокнот, Калькулятор,WordPad, MS OFFICE

17Жүйелікпрограммалардыңішіндегінегізгісі:

 1. A) утилиталар B) драйверлер C) ОЖ-лер

18Байланысдеңгейідегеніміз:

 1. A) Сұхбаттасудыұйымдастыруменсинхронизацияжасау
 2. B) Желібөліктерінбіріктіругенегізделген ақпаратты тасымалдаушылар конфигурациясы
 3. C) Ақпаратты түрлендіру D) Ақпаратты жіберуді қамтамасыз ету

19Көзбен экран арасындағы арақашықтық:

 1. A) 40-50см B) 50-60см C) 60-70см

20Желілік деңгей:

 1. A) Операциялық ортаны баптау B) Ақпаратты жіберуді қамтамасыз ету
 2. C) Желі бөліктерін біріктіруге негізделген ақпаратты тасымалдаушылар конфигурациясы
 3. D) Физикалық тасымалдаушы арқылы биттік ақпаратты жіберу

 

21Компьютермен жұмыс істегенде көзде шамадан тыс күш түсірмеу үшін не істеу керек?

 1. A) арасында мониторды өшіріп отыру B) қолға арналған гимнастиканы әрбір 2 сағат сайын жасау
 2. C) көзге арналаған гимнастиканы әрбір - 15 минут сайын жасап отыру D) төрт сағаттан артық үздіксіз жұмыс істемеу

22Ең белгілі және қол жететін жалпы желі

 1. A) Интернет B) Жергілікті пошта C) Территориялық желі                  D) Жергілікті желі

23Интернет өз тарихын қандай компьютерлік желіден бастайды?

 1. A) Жергілікті пошта B) Жергілікті желі C) Internetжелі                   D) Arpanetжелісі

24Компьютер желілерінің көмегімен хабар алмасу жүйесі

 1. A) Хаталмасу B) Электрондықпошта C) Жергіліктіжелі                              D) Жергіліктіпошта

25Жасанды интеллект -

 1. A) модель мен тиісті бағдарламалық құралдар жасайтын, ЭЕМ көмегімен семантикаға жүгіну талап етілетін үдерісте есептеу сипатындағы емес шығармашылық міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін ғылыми-зерттеу бағыты
 2. B) білімдерді беру және қалыптастыру саласында зерттеулермен, оларды өңдеу және қолданумен айналысады.
 3. C) әртүрлі салалардан білімді анықтауға, жинауға және түзетуге, осы білімдердің негізінде белгілі бір жағдайларда, барынша тиімді болып есептелетін шешімдерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

 

26Өріс дегеніміз не?

 1. A) кестенің жолы B) жайпақ кестелер C) кестенің бағаны

27Деректер қоймасының ішіндегі ең көп тарағаны:

 1. A) иерархиялық ДҚ B) реляциялық ДҚ C) желілік ДҚ

28IP хаттамасы дегеніміз -

 1. A) Несет ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу
 2. B) Сұхбаттасуды ұйымдастыру мен синхронизация жасау
 3. C) Интернетте жаңалықтар мен пошта жұмысын ұйымдастыруға негізделген хаттама D) Жаңалықтар тобының менеджері

29Деректер қоймасында алғашқы деректерді жинақтау:

 1. A) бірнеше өрістер арқылы жүзеге асырылады B) кесте көмегімен іске асырылады
 2. C) компьютерлерге қатысты қолданылады

30Шағын жергілікті желілерде қандай деңгейде қатынау қолданылады?

 1. A) Қор деңгейі B) Диск деңгейінде C) Жергілікті пошта                         D) Пайдаланушы деңгейі

Жауаптары

1. 

2. 

3

4. 

5. 

6.

7.

8

9

10

11.

12

13

14.

15.

16.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28.

29.

30

D

D

A

B

A

C

D

C

C

C

B

A

D

B

D

A

C

D

C

C

C

A

D

B

A

C

B

A

A

A

Оқушылардың жұмысы бағаланады.

Үйге тапсырма өткен тақырыптарды қайталау

 

ID: 9059 | Просмотров: 32007