Сайт учителя начальных классов
.
Орташа жылдамдық
Лездік жылдамдық
немесе Үдеу (м/с2)
Лездік үдеу
Сызықтық жылдамдық
Бұрыштық жылдамдық ( )
Айналу периоды (1 с)
Айналу жиілігі (1 с-1)

Жылдамдықты қосудың классикалық заңы
Ньютонның І заңы
Ньютонның ІІ заңы
Ньютонның ІІІ заңы

Бүкіләлемдік тартылыс заңы
Ауырлық күші
Еркін түсу үдеуі
Маятник тербелісінің периоды
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Гук заңы
үйкеліс күші (Н)
Күш импульсі ( )
Импульстің сақталу заңы
Реактивті күш
Механикалық жұмыс (Дж)
Қуат (Вт)
Кинетикалық энергия туралы теорема (Дж)
Потенциалдық энергия туралы теорема (Дж)
Серіппенің жинақталған потенциалдық энергиясы
Энергияның сақталу заңы
Cсұйықтың үздіксіз теңдеуі
Бернулли заңы
Молекула диаметрі
Заттың салыстырмалы массасы
Зат мөлшері
Молярлық масса
Молекула саны
Газ молекулаларының концентрациясы
Газдардың молекулалы-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі (Клаузиус теңдеуі)
Термодинамикалық температура
Больцман тұрақтысы
Газ кысымы
Бойль-Мариотт заңы
Гей-Люссак заңы
Шарль заны
Идеал газ күйінің теңдеуі
Менделеев – Клапейрон теңдеуі
Идеал газдың ішкі энергиясы
Идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі
Макроскопиялық денелердің ішкі энергиясы
Жылу алмасу
Термодинамиканың І заңы
Изотермиялық процесс (Т=const)
Изохоралық процесс (V=const)
Изобаралық процесс (p=const)
Изобаралық ұлғаюдағы жұмысы
ПӘК
Жылу қозғалтқышының максимал ПӘК-і
Кез-келген жылу қозғалтқышының ПӘК-і

ID: 1153 | Просмотров: 18378