Сайт учителя начальных классов
.
Кесте тігістері өнері-изонить

Кесте тігістері өнері-изонить

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО-УРОК Кесте тігістері өнері-изонить

Панель 1
Панель 2

 Кестетігістеріөнері-изонить

Сабақтыңмақсаты: Білімділік: Халықтыңқолөнерініңбірікестелеу, көркемтігістері, қолөнерітуралыұғымдықалыптастыру, білімдерінкеңейту.

Дамытушылық: Кестетігістерініңорындалуәдіс - тәсілдерінмеңгерту, қоликемділігіндамыту.

Тәрбиелік: Қолөнердіүйретуарқылыатаданқалғансалт – дәстүріміздіқұрметтеугетәрбиелеу.

Сабақтыңтипі: аралассабақ.

Сабақтыңтүрі: сарамандық.

Сабақтыңәдісі: зерттеу, түсіндірмелі, сұрақ - жауап.

Пәнаралықбайланыс: математика, бейнелеу, сызу.

Сабақтыңкөрнекілігі: 1. Дайынбұйымдар.

 1. Слайдтар.
 2. Нұсқаукарталары.

Құрал - жабдықтар: ине, қайшы, кергіш, жіп.

 

Сабақтыңбарысы: І Ұйымдастырукезеңі.

 1. Оқушылардытүгелдеу.
 2. Оқуқұралдарыныңдайындығынтексеру.

 

ІІ Үйтапсырмасынбағалау.

Қайталаусұрақтары:

 1. Изонить - дегеніміз не?
 2. Жіппенбейнелеуөнеріқандайбұйымдардыбезендіруүшінқолданылады?
 3. Жіппенбейнелеукезіндеқандайқұрал - жабдықтардыпайдаланамыз?
 4. Бұрыштарды, дөңгелектердіқалайтолтырамыз?
 5. Бұрыштардытігудебеткіжағындажіптерқалайтартылады, ал терісжағындақандайсызықтарменкөрінеді?

 

ІІІ Үйтапсырмасынқорытындылау.

ІҮ Жаңаматериалдымеңгерту.

 1. Кестелеуөнеріертеденкележатқанхалықөнері. «Өнерітаусылмасқазына, жұтамасбайлық» дейді дана халқымыз. Қазаққолөнеріөзініңтөлтумабітімқасиетімен, көркемдікмән - мағынасымен, шынмәнінде, халқымыздыңғасырларталғамынанөткенасылқазынасы, соныңбірікестелеуөнері. Ертедехалқымызтұтынатынбұйымдарыныңбәрінкестеменәшекейлепбезендірген. Мысалы: ұлттықкиімдерді, бас киімдерді, нешетүрлі сувенир заттардыкестелеугеболады.

 

 1. Кестетүрлері:

Бізкестешығысхалықтарыныңарасындақазақ пен қырғызхалқында аса жоғарыдеңгейдедамыған.

Бізкесте - кергішкекерілгенарнайы мата бетінетүсірілген, бейненіою - өрнекнемесебейненісызықбойыменқармақбіздіматадан ары өткізіп, жіптіберііліпшалыпалуарқылықайталанатынмайдатігістіайтамыз. Бізкестедематағасызылғаною - өрнектісызықбойыменкестелеп, сонансоңішкіжағынтүрліөңдіжіптерментолтырамыз.

Баспакестематериалдыңашықжерінқалдырмайнемесеашықорынды аз қалдырып, тұтаскестеленгеншымқайкестеніайтады.

ӘредіккестеМатаныңәржеріәшекейленіп, бөлек-бөлекөрнексалынады. Тақия, балақ, өңір, жаға, етек, әйелдердіңтымағысияқтызатбөлігінетігіледі.

Оюластырыпкестелеуматалардыбөлек-бөлеккестелеп, оюластырыпжапсыру. Бірматаныңбетінеекіншіматадантігілген фигура салыныпшетжақтарыәртүрлікестетігістеріментігіледі.

Маржандап, моншақтапкестелеуәйелдер бас киімдеріне, тақия, сәукеле, өңір, қолдорбақамзолдаржәнесән - салтанаттыкиімдердімаржандап, моншақтапкестелейді.

 1. Кестетігугеқажеттінегізгіқұрал - жабдықтар.

Инелер, дөңгелекжәнетөртбұрыштыкергіштер, қайшы, оймақ, түйреуіштер, жіптер, маталар.

 

Ү Сарамандықжұмыс.

Жұмыстыбастамасбұрынқауіпсіздікережелерінескетүсіру.

 1. Иненіаузыңа салма
 2. Тот басқанинеменжұмысжасауғаболмайды.
 3. Иненікезкелгенжергеқадауғаболмайды.
 4. Қайшыныжолдасыңаүшкілжағымен берме.
 5. Жолдасыңқайшыменжұмысістепжатқанкезде, көңілінбөлугеболмайды.
 6. Қайшыныңұшынжоғарықарайкөтерме.

 

Нұсқау карта

р/сЖұмыстыңорындалуретіКеректізаттар

 

 1. Матаныкергішкекеру
 2. Матағаөрнекті салу
 3. Матағасызылғанөрнектісызықбойыменкестелеу
 4. ІшкіжағынәртүрліжіптерментолтыруКергіш, мата

5.Мата, карандаш, ине, жіп, қайшы

 

1 - кезең. Тышқанізтігісі - тігілуәдісіжағынанкөлемдібіркелкіілмектершынжырсекілдібір - бірінетіркесетігіледі. Жіптібекітіп, оны матаныңоңжағынашығарыпалғансоң, ілмектәріздіетіпсозып, оны солқолымыздыңбасбармағыменбасыптұрып, иненіалғашқышаншығанжердендәлдеп, төменқарай, яғниматаныңастыңғыбетінеқарайшаншимыз.

2 - кезең. Шалыпторлаудыңтүрлері.

3 - кезең. Таңдайтігісәдісіментігілгенқабырғакесте.

4 - кезең. Жіпсалыптігу.

5 - кезең. Айқастігісіментігу.

 

Ү Сабақтыбекіту.

Мақалмәтелдер

 1. Жетіретөлшеп ------------------(бірретпіш)
 2. Көзқорқақ ------------------------(қол батыр)
 3. Өнеркөзі -------------------------(халықта)
 4. Атакөрген ------------------------(оқжонар)

Шешекөрген ---------------------(тон пішер)

 1. Қызеркем --------------------------(кестесіменкөркем)
 2. Кестенің сыры ---------------------(түрінде)

Кілемнің сыры ---------------------(түгінде)