Информатикадан 10-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары - Информатика - Ашық сабақтар - Ашық сабақтар - Ұстаздар сайты
Басты бет » Ашық сабақтар » Ашық сабақтар » Информатика

Информатикадан 10-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Информатикадан 10-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Дереккөз: Ұстаздар сайты

загрузка...

Информатикадан 10-сыныпқа арналған І-жартыжылдық тест сұрақтары

Тақырыбы: Сынақ жұмысы

Сабақ мақсаты:

 а) Оқушылардың өткен тақырыптар бойынша білімдерін тексеру.

Б) Қайталуа арқылы өткен тақырыптарды еске түсіру, білімдерін жаңарту.

В) Жеке жұмыстануға тәрбиелеу.

Сабақ көрнекілігі: Тест програмасы

Сабақ әдісі: Компьютер көмегімен оқушылардан тест алу

Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі

 Тест жұмысын жүргізу

Оқушылардың жұмысын бағалу, бағаларын журналға түсіру

Үйге тапсырма

 Сабақты қорытындылау

Тест сұрақтары.

1Format (Пішін) мәзірі-

 1. A) Пішіндер мен басқару элементтерінің орналасуы мен өлшемдік қасиеттерін береді
 2. B) Нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады және іздестіруші бұйрығы бойынша орналасқан
 3. C) Жобаға кіртеін бірнеше файлдар тізімін көрсетеді D) Басқару элементтері тіркеліп және жойылып отырады
 4. E) Мультимедиялық компонеттерді қосуға болады

2Run(іске қосу) мәзірі арқылы -

 1. A) Программаларды іске қосуға және тоқтатуға болады B) Нысандарды көшіруге, қиып алып қоюға болады
 2. C) Элементтерді жойып отыруға болады
 3. D) Тақырып жолында жобаның аты және үш негізгі батырмаларды орналастыруға болады
 4. E) Терезелердікаскадтықтүрдеорналастыруғаболады

3Tools мәзірі -

 1. A) Баптау B) Процедураларенгізу C) Өшіру              D) Кесіпалу         E) Мәтінніңқатесінтексеру

4Query -

 1. A) көшіру B) сұратужасау C) анықтама       D) программа кодынкөрсету        E) конструктор терезесінкөрсетеді

5add-ins -

 1. A) анықтама B) программа кодынкөрсетеді C) баптау            D) сұратужасау                E) өшіру

6Pointer -

 1. A) Нұсқаушыдепаталады B) Тінтуірдепаталады C) Монитор депаталады                               D) Пернетақтадепаталады
 2. E) Мәтіндепаталады

7TextBox -

 1. A) Қосымшағаәртүрліақпаратенгізужәнешығаруүшінқолданылатын компонент
 2. B) Кейбірәрекеттердіорындауүшінқолданады, мысалыпрограмманыіскеқосуүшінжәнетоқтатуүшін
 3. C) Сөздердінемесежазулардыавтоматтытүрдебатырмағасиятындайетіпөзгертеді
 4. D) Элементтіңқасиетінөзгертуге, жылжытуғаболады E) Барлықжауапдұрыс

8ListCount -

 1. A) Тізімдегіқатарларсанынбереді B) Батырмағажазуорнатады
 2. C) Батырмажұмысжасаптұрма, соныанықтайтынқасиетD) Барлықжауапдұрыс E) Сөздердіңорналасуынбереді

9Column -

 1. A) Батырманыңтүрінорнатады B) Сөздердіңорналасуынбереді C) Тізімдібірнешебағанғабөліпкөрсетеді
 2. D) Графикалықкескіндішығаруғамүмкіндікбереді E) Барлықжауапдұрыс

10BackColor -

 1. A) Батырмағажазуорнатады B) Қатардыңнөмірінанықтайды C) Батырманыңтүрінорнатады
 2. D) Батырмағатүсбереді E) Барлықжауапдұрыс

11Интерфес деген не?

 1. A) Айнымалыныхабарлау B) Шарттыоператорларарқылымәтіндітексереді
 2. C) Барлықәрекеттерді тез естесақтайды
 3. D) Компьютердесақталғанжәнеқолданушыныңенгізгенақпараттарменжұмысістеугемүмкіндікберетінқолданбаныңсыртқыбөлігі
 4. E) Программалықжасақтама

12Көпқұжатты интерфейдегеніміз не?

 1. A) VisualBasicтілінде де басқапрограммаларсияқтыбірнешеқұжатпенқатаржұмысістеугеболады
 2. B) Қатардыңнөмірінанықтайды C) Барлықәрекеттерді тез естесақтайды
 3. D) Компьютердесақталғанжәнеқолданушыныңенгізгенақпараттарменжұмысістеугемүмкіндікберетінқолданбаныңсыртқыбөлігі
 4. E) Бірнешеқұжатжиынтығы

13Arrange әдісідегенненібілдіреді?

 1. A) Ішкітерезелердінемесеолардыңтаңбаларын MDI пішініңсыртқытерезесінеқатарыменорналастырады
 2. B) Барлықәрекеттерді тез естесақтайды
 3. C) Сөздердінемесежазулардыавтоматтытүрдебатырмағасиятындайетіпөзгертеді
 4. D) Нысандардыкөшіруге, қиыпалыпқоюғаболадыжәнеіздестірушібұйрығыорналасқан
 5. E) Түстіанықтауәдісі

14Келесі пункткеөтуүшінқандайбатырманышертеміз?

 1. A) Backspace B) Next                 C) Delete                              D) Shift                                 E) Ctrl

15VisualBasicтіліндегі “vbArrangeIcons” тұрақтысыныңсипаттамасынкөрсетіңдер

 1. A) Барлықжауапдұрыс
 2. B) Ашықтұрғанішкіпішінтерезелерінгоризонтальбойыменорналастырады
 3. C) Ашықтұрғанішкіпішінтерезелерінвертикальбойыменорналастырады
 4. D) Жиылыптұрғанпішінтаңбаларынретретіменорналастырады
 5. E) Ашықтұрғанішкіпішінтерезелерінкаскадтүріндеорналастырады

16Қатенііздеуқаншакезеңнентұрады?

 1. A) 3 B) 2 C) 4                        D) 5                        E) 1

17Программадағықатенің 2 түрінатаңдар

 1. A) Үлкенжәнекіші B) Синтаксистіклогикалық C) Айнымалытұрақты                    D) Сызықтықтармақты
 2. E) Барлықжауапдұрыс

18Debug мәзіріндегі Break батырмасыныңқасиетіқандай?

 1. A) Программаныкезкелгенжерденүзеді B) Программаныаяқтайды
 2. C) Программаныңорындалуынжылдамдатады D) Программаныңорындалуынбәсеңдетеді E) Дұрысжауапжоқ

19DebugмәзіріндегіStepOverбатырмасыныңқасиетіқандай?

 1. A) Программаныіскеқосады B) Программаныаяқтайды C) Процедурағакірмейқадамдықәдіспентексеру
 2. D) Айнымалылармәнінтексеруүшін E) Барлықжауапдұрыс

20Debug мәзіріндегіStepIntoбатырмасыныңқасиетіқандай?

 1. A) Процедурағакірмейқадамдықәдіспентексеру B) Айнымалылармәнінтексеруүшін
 2. C) Программаныңорындалуынбәсеңдетеді D) Программаныаяқтайды
 3. E) Процедурағакіргенненкейінқадамдықәдіспентексеру

21Алгоритм орындаушысыдегеніміз -

 1. A) құрастырылғаналгоритмдібасқарушы субъект немесенысан B) мәтіндіөзгертугеарналған программа пакеттері
 2. C) құжаттардықүруғаарналған программа пакеттері D) продедуралар E) батырмалар

22Алгоритм -

 1. A) базалықнемесежүйелік, қызметтік, қолданбалытүріндеорындау B) программа пакеттері
 2. C) орындалатыніс-әрекеттіңнемесеесептіңнәтижегежетужолынреттелгентізбектертүріндеорындау
 3. D) ЭЕМ-геңажеттіпрограммалар E) барлықжауапдұрыс

23Программа дегеніміз -

 1. A) сызбатүріндекөрсету B) дұрысжауапжоқ C) сервистік программа                 
 2. D) алгоритм, оларнайыпрограммағанегізделіпжазылады E) А, В жауаптарыдұрыс

24Программалау тілі -

 1. A) алгоритмдердіжөнеалгоритмдіктілдежазылғанамалдартізбегінорындауүшінқолданатын, компьютергетүсініктіарнайытіл
 2. B) белгілібіртиптегіесептеуішмашиналаркластарынаарналған, оныңаппараттыққұралдарыныңжан-жақтықызметін, соныменқатарқолданушыныңесептеуресурстарынамұқтажкезкелгенесептеріншығарудыжүзегеасыратынпрограммаларжиынтығы
 3. C) әрбірадамныңамалдықжүйеменжүмысістеуінжеңілдететінпрограммалартобы
 4. D) нақтықүрылғыларменөзараәрекеттесудіқамтамасызететіннақты программа
 5. E) барлықжауапдұрыс

25Алгоритмнің қасиеттері:

 1. A) үзіктілігі, анықтылығы, нөтижелілігі, жалпыламалығы B) драйверлер, утилиттер, программалар
 2. C) құрылымдықпрограммалау, программалықжасақтама D) циклдік, сызықтың
 3. E) дұрысжауапжоқ

26Алгоритмнің қасиеттерінешегебөлінеді?

 1. A) 6 B) 4 C) 3        D) 2        E) 5

27Транслятор дегеніміз не?

 1. A) аудармашы программа B) дыбысжазупрограммасы C) мәтінкөшіретін программа       D) мұрағаттаупрограммасы
 2. E) мәтінтанупрограммасы

28Нысанның әдісідегеніміз -

 1. A) нысанатқаратыніс-әрекет B) нысанныңпішімі C) нысанныңреті               D) дұрысжауапжоқ          E) нысанныңқасиеті

29Операторлар -

 1. A) қолданбадағыбірнешепішінніңжүктелуі
 2. B) бірнемесебірнешеоперациялардыорындайтынпрограмматілініңқұрылымы C) нысанкүйініңөзгеруі
 3. D) әртүрліжұмысатқаратынбатырма E) мәтінкөшіретінпрограмма

30Компилятор -

 1. A) программаныңбүкілметінін машина тілінеаударып, EXE файл түріндесаңтайды
 2. B) барлықөдістерді, оқиғаларды, ңасиеттердісипаттайды C) нысанныңкүрделімеханизміншешеді
 3. D) файлдыбірнешеретіскеқосуғаболады E) графикалықөрістер, айналдыружолақтары

Жауаптары

1. 

2

3

4

5

6

7.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20.

21.

22.

23

24.

25.

26.

27

28.  

29.  

30.

A

A

B

B

C

A

A

A

C

D

D

A

A

B

D

C

B

A

C

E

A

C

D

A

A

B

A

A

B

A

Оқушылардың жұмысы бағаланады.

Үйге тапсырма өткен тақырыптарды қайталау

Ұстаздар сайты

Авторы: Абдикадиров Досжан Сарсенбаевич

Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, №2 шағын орталықты орта мектеп

загрузка...
Ұқсас ашық сабақтар:
Бөлім: Информатика | Қосты: Дос (29.01.2015) | Автор: Абдикадиров Досжан Сарсенбаевич W
Көрсетілім: 2658 | Ілмек сөздер: Сынып, сұрақтары, І-жартыжылдық, жоспар, мақсаты, арналған, сабақ, 10, Информатика, тест | Рейтинг: 0.0/0
Барлық пікірлер: 0
Пікірді тек тіркелген қолданушылар ғана қалдыра алады
[ Тіркелу | Кіру ]
Іздеу
Сертификат алу
Бөлімдер
Тарих [978]
тарихтан ашық сабақтар
Қазақ тілі [1465]
қазақ тілінен ашық сабақтар
Бастауыш сынып [1631]
бастауыш сыныптан ашық сабақтар
Биология [522]
биологиядан ашық сабақтар
География [480]
географиядан ашық сабақтар
Информатика [526]
информатикадан ашық сабақтар
Математика [392]
математикадан ашық сабақтар
Физика [271]
физикадан ашық сабақтар
Химия [155]
химиядан ашық сабақтар
Ашық сабақтар [1085]
ашық сабақтар
Әдебиет [281]
әдебиет пәнінен ашық сабақтар
Коучинг [49]
коучинг
Ағылшын тілі [58]
ағылшын тілінен ашық сабақтар
Музыка [55]
музыка пәнінен ашық сабақтар
Өзін-өзі тану [28]
Өзін-өзі тану пәнінен ашық сабақтар жинағы
Дене шынықтыру [223]
дене шынықтыру пәнінен ашық сабақтар
Балабақша [512]
Мектеп алды білім беру
Экономика [42]
экономикадан ашық сабақтар
Құқық негіздері [22]
Құқық негіздері пәні бойынша ашық сабақ
Мектеп әкімшілігі [23]
Мектеп әкімшілігі
Мектептен тыс мекемелер [25]
Мектептен тыс мекемелер
Оқушымен жұмыс [115]
Оқушымен жұмыс
Психология [2]
Психология
Сурет сызу [1]
Сурет сызу ашық сабақ
Сыныптан тыс жұмыстар [171]
Сыныптан тыс жұмыстар
Технология [15]
Технология ашық сабақтар
Тәрбие сағаты [19]
Тәрбие сағаты ашық сабақтар
Сұрақ
Сізге сайттың жаңа дизайны ұнады ма?
Барлық жауаптар: 6204
Бізге қосыл
Жаңалықтар
Санақ

Онлайн: 5
Қонақтар: 5
Тіркелгендер: 0