Физика және астрономия. (колледждегі КиЛ тобына КТЖ)

  • Жүктеулер: 1068
  • Көрсетілім: 2230
  • Ұзақ мерзімді сабақ жоспары
  • 06/Апр/2015
Сағаттардыңкурстарбойыншабөлінуі
Распределение часов по курсам
Барлықсағат

Всего часов Оныңішінде
В том числе
Iкурс IIкурс IIIкурс IV курс
Iсеместр II семестр I семестр II семестр I семестр II семестр I семестр II семестр
117 51 66

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 Негізгіәдебиет
Основная литература

1.Кронгарт Б.А., Кем В.И., Қойшыбаев Н.Физика / Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық/. -Алматы: Мектеп, 2011
2.С.Тұяқбаев, Ш.Насохова, Б.Кронгарт, В.Кем, В. Загайнова /Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11 сыныбына арналған оқулық/. Алматы: мектеп, 2011
3.БашарұлыР, Байжасарова Ғ, Тоқбергенова У. /Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық/ Алматы: мектеп, 2011
4. БашарұлыР, Байжасарова Ғ, Тоқбергенова У. /Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық/ Алматы: мектеп, 2011

2. Қосымша әдебиет
Дополнительная литература 1Каймульдина А. Физика. Есептер жинағы. Алматы: мектеп 2011
2 Тұяқбаев С, Тынтаев Ш, Бақынов Ж Физика. Есептер жинағы. Алматы:мектеп.
3..Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. -М.: Просвещение, 1990
4.Степанова Г.Н. Сборник задач по физике -М.: Просвещение, 1995
5.Самойленко П.И., Огородникова Е.И. Методические рекомендации по организации лаборатории физики с типовым перечнем оборудования в средних специальных учебных заведениях. -М.: Высш.шк., 1990
6.Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. М.: Просвещение, 1998
7.Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике. -М.: Астрель, 2005

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оқу ісі жөніндегі
директор орынбасары
Зам.директора по УР
_____.
.................Физика және астрономия......................
ПӘНІНІҢ КҮНПАРАҚТЫҚ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
2012 - 2013 оқу жылының........................1-2........................ семестрі

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ
............................Физика иастрономия................................
на ...................1-2..................... семестр 2012 – 2013 учебного года

Оқытушы
Преподаватель Рамазанова Г. Б.

Курс, топ, мамандық
Курс, группа, специальность ҚжӘ-112
Пәнгебөлінгенжалпысағат саны
Общее количество часов на предмет
о.і. теор. зерт.тєж.
.....117.... в т.ч. Теор. ............... ...... лаб.прак. .. .24......
Семестр басталғанғадейінберілді
Дано до начала семестра
о.і. теор. зерт.тєж.
......-..... в т.ч. теор. .................... лаб.прак. ..................
1-семестрге жоспарланыпотыр
Планируется на 1 семестр
о.і. теор. зерт.тєж.
.........51...... в т.ч. Теор. .. .. ... лаб.прак. ....12......
Аптадағысағат саны
Число часов в неделю о.і. теор. зерт.тєж.
..........3.....в т.ч. теор. ................... лаб.прак. ..................

2-семестрге жоспарланыпотыр
Планируется на 2 семестр
о.і. теор. зерт.тєж.
.........66...... в т.ч. Теор. .. .. ... лаб.прак. ......12....
Аптадағысағат саны
Число часов в неделю о.і. теор. зерт.тєж.
..........3......в т.ч. теор. ................... лаб.прак. ..................

Оның ішінде: лаб.жұмыстарға ..............24............. сағат, практикалық жұмыстарға .......58........... сағат
Из них: на лабораторные работы ....................... час, на практические работы ......................... час

«..........»............2012 ж.г.
Хаттама № Комиссия төрағасы
Протокол № ............. Председатель комиссии ................
Ескерту:/ Примечание: ...................................................................................................................

Физика және астрономия.
№ Бөлімдер мен тақырыптардың аттары. Тақырыптарды оқып үйренудің күнпарақтық мерзімі Сағат саны. Оқу түрі. Оқушылардың өздік жұмысы Көрнекі оқу құралдары мен техникалық құралдар Негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетілген үй тапсырмасы.
Теория Прак-
тика
1 бөлім. Молекула-кинетикалық теорияның негіздері.
1 МКТ-ң негіздері, ережелері. МКТ-ң негізгі теңдеуі
Клапейрон –Менделеев теңдеуі. 2

Жаңа матер. меңгеру Кесте толтыру Карточкалар Ереже
жаттау.
2 Есеп шығару. МКТ-ң негізгі теңдеуі. 2 Бекіту саб. Есеп шығару Карточкалар Формул. жаттау.
3 Есеп шығару . Клапейрон –Менделеев теңдеуі. 2 Бекіту саб. Есеп шығару Есеп кітапшасы №456
4 Есеп шығару. Изопроцестер 2 Бекіту саб. Есеп шығару Есеп кітапшасы. №478
5 Есеп шығару. МКТ 2 Бекіту саб. Есеп шығару Есеп кітапшасы. №489
2 бөлім. Будың қасиеттері.
6 Булану және конденсация. Қаныққан бу және оның қасиеттері. Ауаның ылғалдылығы. Қайнау. Кризистік температура. 2
Жаңа материал меңгеру. Конспект жазады. Термометр, стақандағы су мен бу. Тест орындау
7 №1 зертханалық жұмыс. Ауаның салыстырмалылы ылғалдылығын анықтау. 2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. №549
3 бөлім. Сұйықтықтардың қасиеттері.
8 Беттік қабат. Беттік керілу. Жұғу. Капиллярлық . Тұрмыстағы, табиғаттағы капиллярлық құбылыстар.
Есеп шығару 2

Жаңа мат.меңг. Конспект жазады Су, ине. тест
9 №2 зертханалық жұмыс. Сұйықтың беттік керілу коэффициентін анықтау. 2 Практ-лық сабақ З/Ж өзіндік орындайды. Методикалық көрсеткіштер. №580 ауызша
4-5 бөлім. Қатты денелердің қасиеттері.Жердегі және ғарыштағы фазалық өтулер.
10 Қатты денелердің сипаттамасы. Кристалдар. Балқу және кристалдану. Заттың фазасы туралытүсінік. Сублимация және десублимация. Қатты,сұйықтық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікжағдайлары. 2

Жаңа матер-ды меңгеру Конспект жазу Бор, кітап, қалам т.с.с №607

Автор: Рамазанова Гульжан Болатовна

Павлодар қаласы, ИнЕУ колледжі

Пікірлер: 0

Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.