Сайт учителя начальных классов
1. Территориялық таралымы бойынша компьютерлік желілер нешеге бөлінеді, атаңыз? (жергілікті желі, аймақты желі, аумақты желі)
2. Ауқымды желі дегеніміз не? (көптеген жергілікті, аймақты және корпаративті желілерді біріктіретін желі ауқымды желі деп аталады. Ауқымды желіні ИНТЕРНЕТ деп те атауға болады.)
3. Аймақты желі дегеніміз не? (Бір қаламен ауданда немесе бір мемлекетте орналасқан мекемелердің компьютерлерін өзара біріктіретін желі аймақты желі деп аталады.)
4. Жергілікті желі дегеніміз не? (бір бөлмеде 8-12 компьютерден тұратын компьютерлік сыныпта немесе бір ғимаратта орналасқан ондаған компьютерлерді біріктіретін желі жергілікті желі деп аталады.)
5. Топологиясының түсінігі. (Жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілі топология деп аталады.)
6. Топологияның қандай түрлерін білесіз? (шина топологиясы, сақина топологиясы, жұлдыз топологиясы, бұтақ тәрізді топология,желі топологиясы сонымен қатар жұлдызша шиналық және жұлдызша сақиналық араласқан топологиялары бар )
7. Компьютерлік желі дегеніміз не? (бір-бірімен мәлімет алмаса алатын кем дегенде екі компьютердің байланыс құралдары көмегімен қарым-қатынас жасауына арналған ақпарат өңдеудің тармақталған жүйесі)
8. Ақпаратты қорғаудың әдістері? (Ақпараттық, программалық, криптографикалық, ұйымдастырушылық)