Сайт учителя начальных классов
.
Оқытудағы  жаңа  тәсілдер

Оқытудағы жаңа тәсілдер

Оқытудағы жаңа тәсілдер
Новые подходы в обучении
/баяндама/
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі: Белгібекова Ә.А.

Қазақстан Республикасында білім беру мен дамытудың 2011-2020ж.арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты мен міндеттеріне сәйкес орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген танымал оқыту әдістемелері арасында Кембридж тәсілінің негіздері білім беру саласына енгізіліп отыр.өз кезегінде білім беру саласында көш басында келетін Финляндия,Сингапур,Ұлыбритания секілді елдерге тән заманауи тәсілдерді білім беруде қолдану.
Кембридж бағдарламасының модульдері:
1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің
3.Оқыту үшін бағалау және оқу үшін бағалау.
4.Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу
7.Оқытуды басқару мен көшбасшылық
Модули Программы:
1.Новые подходы в преподавании и обучении.
2.Обучение критическому мышлению.
3.Оценивание для обучения и оценивание обучения.
4.Использование ИКТ в преподавании и обучении.
5.Обучение талантливых и одаренных учеников.
6.Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников.
7.Управление и лидерство в обучении.
1.Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер
Оқушылар өзінің түсінігін өзіндік зерттеулері мен өзара байланысқа сәйкес құратын белсенді білім алушылар болып табылады.Жаңа әдіс-тәсіл ретінде «Диалог арқылы оқыту» мен «Қалай оқыту керектігін үйренуді» қарастырады.Диалог кезінде оқыту мен оқу оқушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектеседі. Қалай оқыту керектігін үйрену-оқушыларға оқуды өз бетінше жалғастыра алатын білім жинау жауапкершілігін түсінуге көмектеседі.Дети являются активными обучающимися,которые формируют свое мышление на основе личных размышлений.т.е.Обучение через диалог и Обучение тому,как обучатся.Диалог между учениками,между учениками и учителем помогает учащимся самостоятельно формировать и развивать собственное мышление.Процесс формирования метасознания согласуется с вопросами,касающимися того,как учащимся можно помочь понять и взять на себя ответственность за собственное обучение таким образом,чтобы они могли продолжить обучение самостоятельно.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйретудің мақсаты-оқушылардың да мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауын дамыту.Оқушы:ақпарат пен идеяларды синтездей алады,оның шынайылылығы мен салыстырмалы түрде маңыздылығы туралы ойланады,өзінің оқуына сәйкес таңдау жасай алады және басқалардың идеяларына сыни қарайды.
Мұғалім:өзінің жұмыс тәжірибесін,жаңа тәсілдерді қолдану және бағалау әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалай біледі.
Развитие критического мышления у учеников и у преподавателей.КМ учащихся представлено способностью к синтезированию информации и идей,умением делать выбор в отношении своего обучения и ставить под сомнение мнение других.КМ преподавателей включает в себя способность критически оценивать собственную практику работы,попытки применения и оценивания новых методов и подходов.
3.Оқыту үшін бағалау және оқу үшін бағалау.
Оқытудың тиімді бағасын және оқыту үшін тиімді бағаны түсіну оқыту мен оқудағы барлық жаңа тәсілдермен байланысты.Мұғалім мен балалардың қай мақсаттарға жеткісі келетінін білу маңызды, ал ол мақсатқа жету өлшемдерін түсінуді талап етеді. (Слайд «Оценивание»)
4.Оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану.
Жұмыс,қарым-қатынас үшін АКТ-ны сенімді әрі сыни тұрғыдан пайдалана білу.Ақпаратты алады,бағалап,сақтай алады,өндіріп,ұсыныс жасап,алмасу үшін қолданады.
В основе таких знании лежит знание ИКТ и использование их для извлечения, оценки,хранения,воспроизводства и обмена информацией,
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.Еліміздің дамуы үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып,оларды оқыту барысында дамыту маңызды. Талантты және дарынды балаларға білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер жатыр.
Для развития нашей страны очень важно обнаружить таланты и способности учащихся и развить их в процессе обучения.В программе утверждается идея обучения талантливых и одаренных учеников на основе инклюзивного подхода,предпологающего установление потребностей учеников.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу-оқушы қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.Түрлі жастағы балаларда байқалатын метасана деңгейі балалардың жас шамасына бейімделген сындарлы диалогті ынталандыру стратегиясы,әр жастағы балалар мүмкіндігіне сай беріледі.
Здесь рассматриваются возможности реализации стратегий эффективного обучения и преподавания в разновозрастных классах.
7.Оқытуды басқару мен көшбасшылық-мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлана білу қабілетімен байланысты,яғни мұғалім енгізген өзгерістерге қарай.Идеяларға сәйкес өз тәжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтайды,зерттейді,бағалайды,дамытады.
Основная идея Программы состоит в том,что изменения будут инициированы учителями, в результате критического оценивания и переоценки практики в сфере образования.
Какие стратегии можно использовать для продуктивной работы? В своей практике я применяю следующие стратегии:

Стратегия «Что я знаю – Что я хочу знать – Узнал»

Что я знаю Что я хочу узнать Узнал


Мозговой штурм
Учащиеся работают в парах или небольших группах для ответа на вопросы, решения задач или над творческими идеями. Приветствуйте необычные идеи и откажитесь от критики. В конце процесса учащиеся объединят и улучшат идеи, затем выберут лучшую. Языковой пример: небольшая группа проводит мозговой штурм возможных ответов на вопрос по тексту (какая основная идея/тема развивается в этом тексте).
Этапы стратегии мозгового штурма
1. Организационные вопросы, постановка проблемы:
1) формируем пары / группы ;
2) сообщаем им о том, какая задача стоит;
3) выбираем модератора группы (модератор – тот, кто будет следить за правилами мозгового штурма на всех его этапах, записывать идеи, предлагать свои).
2. Сам мозговой штурм (генерация идей):
1) модератор записывает задачу (задание) на плакате:
2) участникам группы даётся 1-2 минуты поразмыслить над темой и записать пришедшие идеи на листе бумаги (каждый самостоятельно работает в своей тетради);
3) перед тем как обсуждать идеи необходимо сообщить правила обсуждения:
- Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений.
- Полный запрет на критику (отсутствие оценивания идеи).
- Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
- Комбинируйте и улучшайте любые идеи.
- Не искать детали (на данном этапе достаточно тезисно озвучить идею).
3. Выбор подходящей идеи (анализ идей) (5 минут):
1) перед тем как начать выбор нужной идеи необходимо удалить повторяющиеся, не относящиеся к теме или проблеме;
2) расставляем приоритеты (в соответствии с теми критериями, которые для нас наиболее значимы при решении данной задачи);
3) наиболее предпочитаемые идеи прорабатываем (что и как…) и записываем их на плакате.


Стратегия «Карусель»
Задание:
1) проанализируйте ответ группы и укажите напротив утверждений, с которыми вы согласны / не согласны, знаки (+/-), запишите свои комментарии, замечания (анализ каждого ответа -3 минуты);
2) ознакомьтесь с предложениями и дополнениями других групп, проанализируйте их ответы (согласны/ не согласны), подготовьтесь к презентации своей позиции (5 минут).

Суть стратегии: учащиеся делятся на группы. Учитель формулирует проблему, вопрос.
1 этап. Каждой группе раздаются маркеры определённого цвета таким образом, чтобы у каждой группы был свой определённый цвет, и листы формата А1. Каждая группа генерирует идеи по теме обсуждения в течение 5 минут.
2 этап. На следующем этапе учащиеся обмениваются оформленными на бумаге идеями (по часовой или против часовой стрелки). Группа, получившая идеи другой группы, отмечает напротив каждого пункта + (согласны с данным рассуждением), - (не согласны с данным рассуждением), ? (данное суждение требует уточнения авторов). Также группе необходимо дополнить идеи, (суждения) других групп.
Примечание. Таким образом, лист с идеями группы проходит через все группы в классе, и каждая оставляет на листе свои комментарии. Каждой группе отводится по 3 минуты для работы с листом других групп.
3 этап. После совершения полного круга, лист возвращается к команде. Команде предлагается ознакомиться с предложениями и дополнениями других групп (3 минуты). Затем проходит презентация своей позиции участниками карусели. На выступления и ответы на вопросы каждой команды отводится по 5 минут.

Используется стратегия «Я-ты-мы»
Этапы работы:
1. Учащиеся самостоятельно обдумывают проблему или вопрос (5 минут).
2. Учащиеся обмениваются идеями с партнером (3 минуты).
3. Пара учащихся делится идеями с другой парой в группе (5 минут).
4. Учащиеся в группе обсуждают и готовятся к презентации своей позиции, выбирают выступающего (2 минуты).

ID: 216 | Просмотров: 3033

12/Фев/2015