Сайт учителя начальных классов
.
9 сыныпқа ОЖСБ дайындық тесттер

9 сыныпқа ОЖСБ дайындық тесттер

9 сыныпқа ОЖСБ дайындық тесттер

9-сынып     1-нұсқа

1.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы

A) 40 км/сағ  B) 60 км/сағ    C) 50 км/сағ   D) 42 км/сағ    E) 45км/сағ

2.Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы

A) p м, 2 м   B) 2p м, 2 м    C) 2p м, 4 м     D) p м, 2 м         E) p м, 2 м

3.Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы

A) 85км     B) 70 км         C) 90 км         D) 80 км         E) 75 км

4.Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты

A) вертикаль төмен.            B) қозғалысқа қарсы.           C) жылдамдыққа перпендикуляр.

D) қозғалыспен бағыттас.   E) вертикаль жоғары.

5.Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі

A) 5 м/с2      B) 36 м/с2           C) 6 м/с2             D) 0,1 м/с2               E) 2 м/с2

6.Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы

A) 20 м, 40 м         B) 60 м, 40 м        C) -60 м, 30 м       D) -20 м, 40 м        E) 40 м, 40 м

7.Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш

(g = 10 м/с2)

A) 180 Н        B) 80 Н         C) 100 Н         D) 20 Н          E) 8 Н

8.Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы  (g = 10 м/с2)

A) 3 м/с   B) 60 м/с     C) 45 м/с          D) 15 м/с          E) 30 м/с

9.Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі

A) 10 Н        B) 2,5 Н           C) 5 Н           D) 20 Н            E) 15 Н

10.Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы

A) 0,005 кг         B) 0,5 кг    C) 0,05 кг           D) 0,65 кг          E) 505 кг

11.Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы

A) 200 кг/м3        B) 0,5 кг/м3           C) 2 кг/м3          D) 10 кг/м3          E) 20 кг/м3

12.Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты

(g = 10 м/с2)

A) 4 с           B) 5 с             C) 3 с             D) 2 с           E) 1 с

13.Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)

A) 22,5 м          B) 45 м           C) 180 м           D) 60 м            E) 90 м

14.Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/с2)

A) ≈14м          B) ≈370м           C) ≈37м         D) ≈29м        E) ≈58м

15.Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы

A) 30 см         B) 20 см            C) 18 см           D) 9 см         E) 22 см

16.10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы

A) 10 Н/м          B) 0,01 Н/м        C) 0,1 Н/м          D) 1 Н/м        E) 100 Н/м

17.Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс

A) 2 кДж         B) 20 кДж         C) 100 кДж         D) 10 кДж   E) 200кДж

18.Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс

A) N =           B) N =              C) N =           D) N =          E) N =

19.Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы

A) 12960 Дж          B) 5000 Дж         C) 360 Дж        D) 500 Дж         E) 180 Дж

20.Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы

A) 6∙103 Дж    B) 1,8∙104 Дж    C) 103 Дж       D) 5∙107 Дж       E) 50 Дж

21.Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан

A) 900        B) 300      C) 600           D) 450          E) 1800

22.Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы  (g = 10 м/с2)

A) 4∙105Дж      B) 4∙10-2Дж           C) 4 Дж        D) 4∙102Дж          E) 4∙102Дж

23.Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз    

A) дененің қозғалыс энергиясы.

B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.

C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.

D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.

E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты энергиясы.

24.Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс

A) 48 Дж         B) 200 Дж           C) 50 Дж      D) 800  Дж        E) 10 Дж

25.Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның энергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс  

A) 9 Дж        B) 36 Дж             C) 18 Дж         D) 3 Дж         E) 4,5 Дж

2-нұсқа

1.3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды

A) 6 с       B) 3 с         C) 2 с     D) 0,5 с       E) 18 с

2.Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі

A) нақты, кішірейген.  B) жалған, кішірейген.C) нақты, үлкейген.

D) жалған, үлкейген.    E) үлкейген.

3.Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы

A) оң ионға айналады.         B) теріс ион айналады.     C) молекула түзеді.

D) атом ядросы деп аталады.            E) дене деп аталады.

4.Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны

A) 1.                B) 3.               C) 4.               D) 7.           E) 6.

5.Электрон мен нейтронның заряд таңбалары

A) электрон — теріс, нейтрон — оң.        B) электрон — оң, нейтрон — теріс.

C) электрон және нейтрон — оң.       D) электрон және нейтрон — теріс

E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.

6.Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.   B) үдемелі.  C) айналмалы.   D)Баяу.   E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.

7.Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші

A) 12кН      B) 0,12 кН         C) 120 кН        D) 30 кН       E) 3,3 кН

8.Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).

A) 10 Н            B) 3 Н          C) 7 Н           D) 13 Н          E) 33 Н

9.Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні

A) 3 Н          B) 4 Н           C) 5 Н            D) 8 Н            E) 2 Н

10.4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы

A) 2 кг        B) 8 кг            C) 0,4 кг           D) 20 кг          E) 40 кг

11.Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші

A) 2 Н            B) 8 Н            C) 6 Н          D) 5 Н           E) 3 Н

12.Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш

A) F = ma          B) F = 0    C) F =       D) F = ma         E) F =

13.Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы

A) бірқалыпты.      B) үдеумен.      C) бірқалыпсыз.   D) бірқалыпты, үдеумен.  E) кемімелі.

14.Күштің өлшем бірлігі

A) кг∙ м∙с-2        B)       C) кг∙м/с        D) кг∙м      E)

15.0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы

A) 7,8 кг/м3         B) 0,078 кг/м3        C) 0,0078 кг/м3           D) 780 кг/м3           E) 7800 кг/м3

 

16.12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы

A) 13 м/с          B) 106 м/с         C) 10,6 м/с          D) 15 м/с       E) 14,5 м/с

17.Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты

A) 4 м/с2 F1 бағытымен     B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен     C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен

D) 4 м/с2 F2 бағытымен           E) 20 м/с2 F1 бағытымен

18.Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы

A) 10 кг         B) 15 кг             C) 5 кг             D) 7,5 кг             E)  7,1 кг

19.Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші

A) 2 есе артады.       B) 4 есе артады.     C) 2 есе кемиді.   D) өзгермейді.  E) 4 есе кемиді.

20.Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші

A) 4 есе кемиді  B) 8 есе кемиді.   C) 2 есе кемиді.   D) өзгермейді.   E) 2 есе артады.

21.Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер

A) әр түрлі         B) бірдей      C) масаға аз, автомобильге көп

D) масаға көп, автомобильге аз            E) автомобильге әсер етпейді

22.Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші

A) F =2 F      B) F = 0,75 F         C) F = 4F        D) F = 0,5F       E) F = 0,25F

23.Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67·10-11Н·м2/кг2)

A) 5       B) 8,8         C) 9,8      D) 10      E) 7

24.а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы ( )

А) 300 Н           В) 400 Н            С) 500 Н           D) 200 Н          Е) 100 Н

25.Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші ( )

А) 360 Н          В) 72 Н             С) 600 Н          D) 740 Н      Е) 644 Н

3-нұсқа

1.Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі

А) 10Н           В) 6 Н         С) 9,8 Н         D) 13 Н        Е) 0 Н

2.Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу

А) а =2g          В) а = g         С) а =           D) а = 0          Е) а = 3g

3.Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу

А) а = 2g          В) а =            С) а = g          D) а = 0         Е) а =

4.Жер бетінен тік жоғары 20 м/с2  үдеумен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі массасы 80 кг ғарышкердің салмағы ( )

А) 24кН             В) 20,4 кН           С) 2,4 кН             D) 240 Н            Е) 2,4 Н

5.Жылдамдығын 1 с ішінде 10 м/с-тан 50 м/с-қа арттырған парашютшінің асқын салмағы

А) 2P         В) 3P                 С) 0P              D) 40P              Е) 5P

6.Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі ( )

А) 40 Н-ға кемиді        В) 37 Н-ға кемиді       С) 17 Н-ға артады

D) өзгермейді               Е) 0-ге тең

7.Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өтуге қажетті жылдамдық

А) 20          В) 30            С) 15            D) 10           Е) 0

8.Жылдамдығы 20 м/с қозғалыстағы автомобилдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы

А) 50 м            В) 30 м          С) 10 м           D) 40 м            Е) 45 м

9.Дөңес көпірдің үстімен қозғалып бара жатқан автомобилдің салмағы (υ – жылдамдығы, R – көпірдің қисықтық радиусы)

А)         В)      С)   D)

Е)

10.Қисықтық радиусы 100м дөңес көпірдің үстімен 60 км/сағ жылдамдықпен өткен, массасы 2 т автомобиль салмағының өзгерісі

А) 5600 Н-ға кемиді  В) 5600 Н-ға артады С)0   D) 2000 Н-ға артады   Е) 2000 Н-ға кемиді

11.100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты  ( )

А) 40 ; 5с.         В) 45 ; 4,5с.              С) 0; 3с.         D) 45 ; 6с.        Е) 0; 4,5с.

12.Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі ( )

A) 10 м.               B) 100 м.        C) 440 м.            D) 400 м.            E) 4,4 м.

13.Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты  ( )

A) 5 с.             B) 4,4 с.             C) 440 с.        D) 2,3 с.          E) 1,02 с.

14.Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі ( )

A) 80 м.         B) 60 м.           C) 75 м.          D) 76 м.         E) 79 м.

15.Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі ( )

А) 60 м.          В) 80 м.          С) 75 м.           D) 76 м.          Е) 90 м.

16.Көкжиекке 300 бұрыш жасай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы ( )

А) 13 м; 88 м.     В) 130 м; 88 м      С) 1,3 м; 17,3 м..   D) 13 м; 8,8 м.     E) 1,3 м; 88 м.

17.Бірінші ғарыштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)

А) υ = gRж       В) υ =       С)   D)        Е) υ = g

18.Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық

А) ≈ 10 км/с         В) ≈4 км/с         С) ≈6 км/с        D) ≈8 км/с          Е) ≈2 км/с

19.Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты

А) 10с           В) 3с          С) 5с          D) 4с           Е) 2с

20.Жердің жасанды серігінің 20 км биіктіктегі айналу жылдамдығы ( )

А) 20          В) 7,9      С) 11,2        D) 13,7       Е) 9,8

21.Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 *106 Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші

A) 750 кH      B) 750 Н             C) 7 кН            D) 0,75 кН              E) 75 кН

22.Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің ұзаруы (g=10м/с2)

A) 0,6 м           B) 0,06 мм                 C) 6 м              D) 0,06 см            E) 0,06 м

23.Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 автобустың тежелу уақыты   (g=10м/с2)

A) 6 с          B) 2 с                C) 4 с               D) 5 с             E) 3 с

24.Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы

(шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05;g=10м/с2)

A) 15                B) 6,3               C) 25              D) 10           E) 5

25.Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші ( )

A) 9,6 Н              B) 90 Н              C) 100 Н          D) 95 Н        E) 900 Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

С

А

Е

В

С

А

А

В

В

В

С

А

А

Д

Е

Е

В

В

Д

Д

С

С

С

А

Е

2

Д

В

А

В

Е

В

В

Д

В

В

А

В

В

А

Е

С

В

С

В

А

В

Д

В

В

Е

3

Е

В

В

С

Е

В

А

Д

В

А

В

В

В

А

В

С

В

Д

С

В

А

Е

Е

В

Е

4

С

В

В

А

В

Д

В

В

Е

Е

С

А

В

Д

С

А

В

А

А

В

С

Д

В

Д

В

5

А

В

Д

В

С

В

В

Е

В

Е

А

В

В

С

Д

В

Е

В

В

Д

А

В

В

А

Д

6

В

В

С

В

Е

В

Д

В

А

В

Е

А

В

В

В

Е

В

С

В

В

В

С

В

С

Е

7

Е

Д

С

С

Д

С

В

Д

А

С

В

Д

В

А

С

Е

Д

Д

Д

Д

Е

А

В

А

А

8

С

Д

Е

А

С

А

Д

А

В

С

А

С

С

В

С

Д

Д

Д

Е

В

С

Д

А

В

С

9

С

С

А

С

В

Д

В

Е

Д

В

С

В

Д

С

А

В

С

А

С

А

Д

А

В

А

С

10

А

С

А

А

А

С

А

Д

Е

С

Е

Е

А

Е

С

Е

А

А

В

В

Е

Е

С

А

Е

9 сынып тест жауаптары

Жүктеу

ID: 105 | Просмотров: 21620

13/Янв/2015